Προσωπικό
Τηλέφωνο: +30 25410 78787
Ονοματεπώνυμο
Ιδιότητα
 Εσωτ.Τηλέφωνο 
Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας (ΠΕ)
Τμήμα Μηχανογράφησης/ Υπολογιστικό Κέντρο
120

Υπεύθυνος Έρευνας
254

Πληροφορικός
326

Κύριος Ερευνητής - Υπεύθυνος Εργαστηρίου
326